Ud af skyggerne og ind i mørket

Efter en udgivelsespause på ti år træder det danske rock-orkester TYRANTS & KINGS ud af skyggerne og ind i mørket på deres nye album, den majestætiske dødsmesse ‘Sketches For A Requeim’ – et album fra et modent band med en ny minimalistisk tilgang til produktion og sangskrivning, der skærer ind til benet i sine personlige fortællinger om livet og døden.

TYRANTS & KINGS har været på en anseelig kunstnerisk rejse siden 2008, hvor de opstod i askerne af rockbandet The Royal Highness med sanger og sangskriver Dennis Kasten som bandets kreative primus motor. Siden da har TYRANTS & KINGS udsendt de tre albums ‘Tyrants & Kings’ (2009), ‘Phosphor Anthems’ (2011) og senest ‘RunMarchBurn’ (2014) og har undervejs markeret sig som et nærværende og råt swingende live-orkester.

Ovenpå de tre første plader, hvor den hårde, guitarbaserede rocklyd var dominerende, opstod der et behov i bandet for at bortskære al unødigt musikalsk fedt og lade vokalen og sangene stå i centrum. Efter at have afprøvet forskelligt nyt materiale uden de store resultater fandt bandet en dag et forladt og ustemt klaver i deres øvelokalekompleks i den københavnske Sydhavn. Sangene begyndte forsigtigt at sive ud af det gamle instrument, som havde det gemt på dem indtil lige netop dér. Pludselig havde bandet skelettet til en ny type sange; Nøgne, ulmende og grynede med melodier, som virker både velkendte og nye og med en dynamik og struktur, der hele tiden bevæger sig og lever sit eget forunderlige liv.

TYRANTS & KINGS besluttede at følge dette spor og lave en plade med højere til loftet, dybere til bunden og fyldt med nærvær, personlighed og ærlighed, der fortæller historier, skaber billeder og formidler følelser. Bandet byggede sit eget studie, og det nye materiale undergik herefter mange forvandlinger og versioner i form og stil i den lange proces, der dog hele tiden holdt sit fokus på vokalen, sangskrivningen, historierne og menneskene bag.

Efter ti års arbejde står TYRANTS & KINGS nu tilbage med de ni sange, der udgør det nye album ‘Sketches For A Requiem’. Med respekt for mestre som Cave, Dylan og Cohen tager bandet livtag med eksistensens udfordringer i en lige dele smuk og forslået tusmørke-rock, hvor personlig lyrik og intens melodi er ridset i lakken af beskidte lydflader, instrumenteringer og arrangementer. Det skramler, rumler og rumsterer, men først og fremmest, så lever det.

Titlen ‘Sketches For A Requiem’ betegner dels processen med sangene, som bandet stadig betragter som værende i fortsat forandring, og dels sangskrivningens emnefelt: Det er en dødsmesse, skrevet af et menneske halvvejs i livet på vandring gennem dystopisk landskab med en stadigt klarere udsigt til afslutningen derude i horisonten. Sangene er personlige, men afspejler nok nærmere de almenmenneskelige vilkår som den evige forandring og i sidste ende døden udgør. Som sådan har TYRANTS & KINGS med sit nye album formået at forene intention og værk, form og indhold, liv og kunst, med de kontinuerligt bevægelige sange på ‘Sketches For A Requiem’, som netop udtrykker selve livets foranderlighed.

Se eller download som PDF


Out of the shadows and into the dark

After a ten-year hiatus, the Danish rock ensemble TYRANTS & KINGS emerges from the shadows and into the dark on their new album, the majestic ‘Sketches For A Requiem’ – an album from a mature band with a new minimalist approach to production and songwriting, cutting to the core in its personal tales of life and death.

TYRANTS & KINGS have been on a significant artistic journey since 2008, where they rose from the ashes of the rock band The Royal Highness with singer and songwriter Dennis Kasten as the band’s creative driving force. Since then, TYRANTS & KINGS have released three albums ‘Tyrants & Kings’ (2009), ‘Phosphor Anthems’ (2011), and most recently ‘RunMarchBurn’ (2014), while establishing themselves as a present and rawly swinging live orchestra.

Following the three initial albums, where the hard, guitar-based rock sound dominated, there arose a need within the band to trim all unnecessary musical fat and let the vocals and songs take center stage. After experimenting with various new material without significant results, one day the band found an abandoned and untuned piano in their rehearsal complex in Copenhagen’s Sydhavn. The songs began to seep gently from the old instrument, almost as if it had kept them hidden until precisely that time. Suddenly, the band had the skeleton of a new type of song; Naked, smoldering and gritty, with melodies that feel both familiar and new, and with a structure and dynamic that constantly moves and lives its own special life.

TYRANTS & KINGS decided to follow this path and create a record with no limit to ambition or emotional scope, and filled with presence, personality and honesty, telling stories, creating images and conveying emotions. The band built their own studio, and the new material underwent many transformations and versions in form and style through a long process, which, however, always maintained its focus on vocals, songwriting, stories and the people behind.

After ten years of work, TYRANTS & KINGS can now finally share the nine songs that comprise the new album ‘Sketches For A Requiem’. With respect for masters like Cave, Dylan and Cohen, the band grapples with the challenges of existence in an equally beautiful and bruised twilight rock music, where personal lyrics and intense melody are etched into the surface of dirty soundscapes, instrumentation and arrangements. It rattles, rumbles, and roars, but above all, it lives and breathes.

The title ‘Sketches For A Requiem’ denotes both the process of creating the songs, which the band still considers to be in continuous change, and the subject matter of the songwriting: It is a requiem, written by a human halfway through life, wandering through a dystopian landscape with an ever-clearer view of the end approaching slowly on the horizon. The songs are personal, but are more of a reflection on the universal conditions that eternal change and, ultimately, death constitute. As such, with their new album, TYRANTS & KINGS have managed to unite intention and work, form and content, life and art, with the continuously fluctuating songs on ‘Sketches For A Requiem’, which precisely express the very changeability of life itself.

View or download as PDF